หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  4 ปี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา   สุตมาตร ศศ.ม. 

ดนตรีศึกษา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ วิวรรณ ศศ.ม.

ดนตรี

3. อาจารย์ ดร.พรรณระพี บุญเปลี่ยน ปร.ด.

ดุริยางคศิลป์  

4. อาจารย์ ดร.สรายุทธ์   โชติรัตน์ ศป.ด.

ดุริยางค์ไทย

5. อาจารย์วรชิน   มั่งคั่ง ศป.ม.  มานุษยดุริยางควิทยา