หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปราณี  สีนาค ปร.ด.  ภาษาอังกฤษศึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีมา แสงวิมาน อ.ด. วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจา  สุขพัฒน์   ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา (การแปล)
4. อาจารย์ดวงจิตร  สุขภาพสุข ศศ.ม.  ภาษาศาสตร์ประยุกต์
5. อาจารย์เนตรนภา  สวยสี ศศ.ม. 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

6. Arlene De Castro Bobadilla B.E.Ed. Cum Laude (Concentrated in Mathematics)