หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและอุตสากรรมบริการ

1. อาจารย์ ดร.วงศ์ระวิทย์  น้อมนำทรัพย์ ปร.ด.

ารจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์  ฟักเย็น ศศ.ม.  การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. อาจารย์ ดร.สิริพร  เขตเจนการ ปร.ด.

การจัดการการท่องเที่ยว

4. อาจารย์ ดร.กิตติทัช เขียวฉอ้อน ปร.ด.  การจัดการ
5. อาจารย์ถิรนันท์  ประทุม วท.ม.

การวางแผนและจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม