หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชา  บัวแย้ม ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนาถ  อิ่มดี พช.ม.

พัฒนาชุมชน 

3. อาจารย์ศานติกร  พินยงค์ ศศ.ม. พัฒนาสังคม
4. อาจารย์ ดร.ภรสรัญ  แก่นทอง ปร.ด.  การศึกษาและการพัฒนาสังคม  
5. อาจารย์ ดร.สุธิดา  สองสีดา ปร.ด.

พัฒนศึกษาศาสตร์