หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  ปิ่นแก้ว  ปร.ด.

ทัศนศิลป์และการออกแบบ

2. อาจารย์ ดร.พงษธร เครือฟ้า ศป.ม.

นฤมิตศิลป์

3. อาจารย์สุรพงษ์ ประเสริฐศักดิ์ ศ.ม. 

การออกแบบนิเทศศิลป์

4. อาจารย์ศิริญญา  อารยะจารุ ศ.ม.

การออกแบบผลิตภัณฑ์

5. อาจารย์กฤติยา  แก้วสะอาด ศป.ม.

นฤมิตศิลป์