หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา น.ม. นิติศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกุล ปร.ด. อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาฎนภา ชูดวง

น.ม.  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ชูดวง น.ม.

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลำ  น.ม.   กฎหมายเอกชนและกฏหมายธุรกิจ