หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. อาจารย์ไตรภพ   สุวรรณศรี รป.ม. 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สุวรรณศรี ปร.ด.  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมยศ  สืบจากดี รป.ม.  รัฐประศาสนศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  สืบญาติ ปร.ด.  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
5. อาจารย์ บรรพต  กิติสุนทร ศศ.ม. 

รัฐศาสตร์