วีดิทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

วีดิทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  [VERSION ENGLISH]

 

 

วีดิทัศน์แนะนำคณะสาขาวิชาการจัดการการบริการท่องเที่ยวและสุขภาพนานาชาติ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

 

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 
สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)

 

สาขาวิชาสังคมศึกษา
 
สาขาวิชาภาษาจีน

 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

 

สาขาวิชานิติศาสตร์
 
สาขาวิชานาฏศิลป์

 

สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต
 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 
สาขาวิชาท่องเที่ยวและการโรงแรม

 
วีดิทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบย่อ [VERSION ENGLISH]   วีดิทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบย่อ [VERSION THAI]